Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνοπτικός Προυπολογισμός Οικ. Έτους 2019 Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                                            Αταλάντη  1-11- 2018
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 15008

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου       

                                                                             

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη 1/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 14940
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 14/180/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2018 έως 30-9-2018 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για παραλίες ΑΜΕΑ - Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

Πρακτικό Συνεδρίασης Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης"

                                                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                            ΑΔΑ: ΩΣΩΦΟΚΗΞ-16Ο                    

         

                                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Από το αριθμ. 6/7-8-2018 Πρακτικό συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που περιλαμβάνει την  αριθμ.6/31/2018 απόφασή του.

          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.

         «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.»

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 1/8/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 8811
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 9/146/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα:

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 31/7/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 8713
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 8/130/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2018 έως 30-6-2018 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 6/91/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

       ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
       ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ «Δ.Ω. Αταλάντης Δήμου Λοκρών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                                        Αταλάντη   8 – 5- 2018

                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 4568

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ Τριμήνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη 2/5/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 4375
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/6/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-3-2018

Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                   Αταλάντη   2 – 4- 2017
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 3358

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
ΝΠΔΔ «
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3463/06

Σελίδες