Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/144/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

1. ΕΣΟΔΑ

α/α

Περιγραφή

Προϋπολογισθέντα

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

22.823.039,56

22.975.739,92

6.407.565,02

16.058.794,44

2

Έκτακτα έσοδα

  7.233.918,27

  4.160.574,07

3.677.311,27

     478.952,56

 

Απόφαση 11/131/2016 Δημοτικού Συμβουλίου - Ισολογισμός Έναρξης 1/1/2011

Επισυνάπτεται και σε μορφή .doc o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 'Εναρξης 1/1/2011  Δήμου Λοκρών 

9/125/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 31-8-2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΔΑ: 6ΟΒ1ΩΛΤ-ΧΗΡ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

          Από το αριθμ. 9-31/8/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 9/125/2016 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη 19/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 8853
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 7/112/2016  απόφαση του ενημερώνει ότι : τροποποιεί το Κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λοκρών ως έχει εφαρμοσθεί με την 18/215/2015 απόφαση του Δ.Σ.  και καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εξής:

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' Τριμήνου 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη 19/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 8848
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 7/108/2016 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2016 έως 30-6-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Αταλάντη 19/4/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.  4140
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι με την αρ. 4/66/2016 απόφασης του Δ.Σ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2016 έως 31-3-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 31-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                         ΑΔΑ: 7ΘΟΘΩΛΤ-ΝΧΛ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το αριθμ. 3-31/3/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 3/48/2016 απόφασή του.

 

Δημοσίευση Απόφασης Ο.Ε Δήμου Λοκρών για την Συντήρηση και Επισκευή δικτύου Ομβρίων Υδάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                                   Αταλάντη   21 – 12- 2015

                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 18722

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ:  26/171/2015  Απόφασης Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

Κανονιστική Απόφαση για τα Τέλη στους Κοινόχρηστους Χώρους Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αταλάντη 23/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 17455
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 18/215/2015  απόφαση του ενημερώνει ότι :       

Εγκρίνει τα Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως ακολούθως:

                                                                       

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 1. Αταλάντη
  • Κεντρική Πλατεία 10,00 €/τμ
  • Πάρκο Τζιβελέκη 5€/τ.μ.
  • Πεζ. Αθ. Διάκου – Σερ. Κοκκόλα – 28ης Οκτ. 10,00€/τ.μ. & 1,00€ για τα λοιπά καταστήματα
  • Πεζοδρόμια οδών 5,00€/τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 1,00€ για τα λοιπά
  • Κατάληψη πεζοδρομίων για εναπόθεση οικοδομικών υλικών έως 10 τ.μ. τιμή 70,00€ και πάνω από 10 τ.μ. 100,00 €/μήνα
  • Τοποθέτηση ψυγείων 100,00€ ετησίως.
   Χώρος κατάληψης του κουβουκλίου  10€/τ.μ
   Λοιποί χώροι  5  €/τ.μ
  • Τέλος χρήσης δημοτικής οδού για εγκατάσταση μηχ/των 150,00€

             

                           Για τις περιοχές Κυρτώνη – Τραγάνα- Κυπαρίσσι- Καλαπόδι

                                     - Έξαρχος – Μεγαπλάτανος     

                                     - Κοινόχρηστοι χώροι πλατειών / πεζοδρομίων 2 €

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λοκρών

Απόφαση 17/212/2015  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Ποσά σε €

0

Τακτικά

5.366.738,99

1

Έκτακτα

3.253.196,22

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

869.251,15

3

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

15.733.441,63

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων

1.745.691,15

5

Χρηματικό Υπόλοιπο

745.000,00

Σ ύ ν ο λ ο   Ε σ ό δ ω ν :

 

27.713.319,14

Σελίδες