Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2015

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Αταλάντη 2/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 16500

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 16/196/2015 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2015 έως 30-9-2015 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΝΠΔΔ «Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών» - Δημοσίευση Απολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2014

Α. ΕΣΟΔΑ

      ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ                         468.310,77

      ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ           181.043,35

      ΣΥΝΟΛΟ                                           649.354,12

 

Β. ΕΞΟΔΑ

    ΕΞΟΔΑ                                              577.798,56

    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                               71.555,56

    ΣΥΝΟΛΟ                                            649.354,12

 

Δημοσίευση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 για το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λοκρών

                                                              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

                                                                                          ΝΠΔΔ

 

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
Δήμου Λοκρών

12/168/2015 Απόφαση Δημοτικού Σύμβουλίου Δήμου Λοκρών

Α. ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.666.939,77 €
ΕΚΤΑΚΤΑ, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3.521.207,99 €
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.002.516,86 €
ΣΥΝΟΛΟ

11.190.664,62 €

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β' Τριμήνου εκτέλεσης Προϋπολογισμού

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη 4/08/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 11666

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 11/162/2015 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2015 έως 30-6-2015 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απολογισμός Οικ. Έτους 2014 ΝΠΔΔ Δήμου Λοκρών

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ:   10/136/2015  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014                                                                                      
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

             345,917,52

Χρηματικό υπόλοιπο

              0,00

Σύνολο

             345,917,52

ΕΞΟΔΑ

 

Σύνολο εξόδων

              289.883,39

Αποθεματικό

                56.034,13

Σύνολο

              345,917,52

Δημοσίευση 5/81/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Αταλάντη 4/5/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 4/77/2015  απόφαση του ενημερώνει ότι :

              Σήμερα την 28  Απριλίου  2015 το Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών  αποφάσισε και ενέκρινε το ψήφισμα 
Επί της αποφάσεως της Κυβέρνησης για δέσμευση  των ταμειακών διαθεσίμων των
Δήμων όλης της χώρας  (Π.Ν.Π.)   ως κατωτέρω: 

 

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' Τριμήνου 2014

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Αταλάντη 2/3/2015           
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 2467
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 2/22/2015 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2014 έως 31-12-2014 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Σελίδες