Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

9/125/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 31-8-2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΔΑ: 6ΟΒ1ΩΛΤ-ΧΗΡ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

          Από το αριθμ. 9-31/8/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 9/125/2016 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη 19/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 8853
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 7/112/2016  απόφαση του ενημερώνει ότι : τροποποιεί το Κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λοκρών ως έχει εφαρμοσθεί με την 18/215/2015 απόφαση του Δ.Σ.  και καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εξής:

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' Τριμήνου 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη 19/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 8848
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 7/108/2016 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2016 έως 30-6-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Αταλάντη 19/4/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.  4140
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι με την αρ. 4/66/2016 απόφασης του Δ.Σ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2016 έως 31-3-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 31-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                         ΑΔΑ: 7ΘΟΘΩΛΤ-ΝΧΛ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το αριθμ. 3-31/3/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 3/48/2016 απόφασή του.

 

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λοκρών

Απόφαση 17/212/2015  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Ποσά σε €

0

Τακτικά

5.366.738,99

1

Έκτακτα

3.253.196,22

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

869.251,15

3

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

15.733.441,63

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων

1.745.691,15

5

Χρηματικό Υπόλοιπο

745.000,00

Σ ύ ν ο λ ο   Ε σ ό δ ω ν :

 

27.713.319,14

Σελίδες