Μεταφορά φακέλου του πωλητή λαϊκών αγορών Μπότση Πύρρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αταλάντη,    09-02-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 1236
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
                           
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης                                                     
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
                                                                 
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                          
352 00 Αταλάντη                                                             
Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                             
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                                           
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                                
Fax:           22330-22606                                                                            

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

          Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4497/2017 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων , εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ενημερώνουμε τον ΜΠΟΤΣΗ ΠΥΡΡΟ του Πέτρου, κάτοχο επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών ότι τα ατομικά του στοιχεία καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο ΟΠΣΠΑ κι ότι ο ατομικός του φάκελος θα παραμείνει στην υπηρεσία μας μέχρι την 28-2-2018.

            Με το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ατομικός φάκελος του αδειούχου θα μεταφερθεί στον Δήμου Μονίμου κατοικίας του, ο οποίος όπως προκύπτει από τα έγγραφα που εμπεριέχονται σ αυτόν  είναι ο Δήμος Χαλκιδέων.

            Εφόσον ο αδειούχος επιθυμεί την παραμονή του φακέλου στον Δήμο Λοκρών ή την μεταφορά του σε άλλο Δήμο λόγω αλλαγής της δ/νσης μονίμου κατοικίας του, θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας μέχρι την 28-2-2018 σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από έγγραφα που θα αποδεικνύουν-πιστοποιούν την νέα δ/νση κατοικίας του.

                                   

                                                                                                                            Από τον Δήμο