Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 2/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αταλάντη  16/2/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1534
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο  2/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  23  Φεβρουαρίου 2018 , ημέρα   Παρασκευή και  ώρα  19,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 1/2018

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο  : Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου στη Δ.Κ. Αταλάντης.

                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 3ο  : Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δ.Κ. Αταλάντης.

                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο  : Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Κος. Κωνσταντίνος Πέτρου)

Θέμα 5ο  : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης-καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων.

                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 6ο : Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017.

                                     (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 7ο : Ορισμός εκπροσώπων Επιτροπών α) Λιμεναρχείου Στυλίδας, β) Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 10ο : Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Πρόσληψη ναυαγοσωστών.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»

                περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

 

Θέμα 14ο : Ετήσια συνδρομή στην Ελληνική εταιρεία της Φύσης.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 15ο : Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 16ο : Παραγραφή οφειλών  Π.Ο.Ε. από το Μητρώο δεσμεύσεων.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας ΒΑΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 18ο : Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Λοκρών.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 19ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Στενή Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.

                                        (Εισηγήτρια η  Διευθύντρια  Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 20ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Δαφνουσίων (Καναπίτσα), Οπουντίων (Κεφαλάρι), Μαλεσίνας (Κανίσκα) του Δήμου Λοκρών.

                                        (Εισηγήτρια η  Διευθύντρια  Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

 

                                                                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                  

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτω
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.