Εργαστηριακές Αναλύσεις πόσιμου ύδατος - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Μελέτη/Τεχνική Έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                      Αταλάντη 28/02/2018
                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1975

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημαρχείου                                                                           
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200                                                                                                       ΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 22330 223374                                                                                                    ......................................
ΦΑΞ: 22330 22606                                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή εργασίας με τίτλο: «Εργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου ύδατος»
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας:”Eργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου ύδατος” έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 34/12-01-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαιώση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Α34.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 02/03/2018.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                  ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επισυνάπτεται η Μελέτη-Τεχνική Έκθεση σε μορφή .pdf