Πρόσληψη 4 ατόμων στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, 12-01-2018
                          Αρ. Πρωτ.: 11     

                                                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ  1/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2017-2018»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος  2017-2018, του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Λοκρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .doc
1. Ολόκληρη η ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμασης Ερεγασίας (ΣΟΧ)
2. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ
3. Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ