Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Υδρονομείς Άρδευσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αταλάντη 22-3-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2860
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                  ΑΔΑ:
6ΕΜΔΩΛΤ-Τ30
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 2/27/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΟΒΜΩΛΤ-ΑΕΟ) και την αριθ. 1761/37656/19-3-2018 (ΑΔΑ:7Τ1ΕΟΡ10-Φ15) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – προς εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών έργων – για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης

 

2

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

 

ΔΚ Αταλάντης

Από την ημερομηνία  πρόσληψης και μέχρι 25/9/2018

 

2

ΤΚ Εξάρχου

1

ΤΚ Γουλεμίου

 

 

       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

                          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Δήμο Λοκρών, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα ακόλουθα:                                              

1.-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4.-Υπεύθυνη δήλωση ότι α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και β) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λοκρών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1 – Αταλάντη – Τ.Κ. 35200, τηλ: 22330-22374 & 22333-50338) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Δημητρίου Κων/νος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Δήμου Λοκρών, ήτοι: από 23-3-2018 έως 27-3-2018.-

 

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ