Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 3/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                           Αταλάντη  22/3/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2838
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο  3/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό
Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  29  Μαρτίου 2018 , ημέρα   Πέμπτη και  ώρα  19,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 2/2018

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό (Επί αιτήσεως Ε. Γερογιάννη)

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 3ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 4ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Σ.Ε.Δ.Ε Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 5ο : Παράταση παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του παλαιού διδακτηρίου ΤΕΛ Αταλάντης στο ΥΠΠΟΑ για Αρχαιολογική Συλλογή

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 6ο : Ορισμός τριμελούς Επιτροπής παραλαβής ανά σημείο διανομής προϊόντων εκ μέρους του Δήμου Λοκρών αναφορικά με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής καθώς και τον ορισμό υπευθύνων διανομής μαζί με τους αναπληρωματικούς τους για το έτος 2018

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Δημήτριος Τσοχαντάρης)

Θέμα 7ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» περί Έγκρισης του απολογισμού του ΝΠΔΔ για  την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη για το οικονομικό έτος 2017.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα  9ο  : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                                            (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα  10ο  : Καθορισμός ύψους ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών.

                                            (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα  11ο  : Επί αποφάσεως 24/146/2017 Ο.Ε. περί άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου.

                                            (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα  12ο  : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

                                            (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο : Απόδοση ποσού στο ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 14ο : Επιλογή πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 15ο : Ολοκλήρωση διαβούλευσης και έναρξη Β2 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Αταλάντης στην Π.Ε.1 .

                                        (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Τ.Ε. Κος. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 16ο : Έναρξη διαδικασίας (προκαταρκτική) Οριοθέτηση Οικισμών Δήμου Λοκρών .

                                        (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Τ.Ε. Κος. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 17ο : Μείωση εγγυήσεων του έργου με τίτλο ¨Δημιουργία Λαογραφικού Αγροτικού Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών .

                                        (Εισηγήτρια η Διευθύντρια  Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Παγώνας Κωνσταντίνου .

                                        (Εισηγήτρια η Διευθύντρια  Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 19ο : Επί αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως.

                                        (Εισηγήτρια η Διευθύντρια  Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 20ο : Επί αιτήσεως ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΚΕΕ περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

                                        (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Υ.Η  Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

 

                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                                                                                                         
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.