Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών"

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθμ. πρωτ: 2902 / 23-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
Εκτιμώμενης αξίας 74.000 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό:
1)Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2)Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3)Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf)

4)Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
5)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)