Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                                   Αταλάντη   2 – 4- 2017
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 3358

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
ΝΠΔΔ «
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

 

1. ΕΣΟΔΑ

α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

βεβαιωθέντα

εισπραχθέντα

υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

652.750,00

662.466,59

662.466,59

0,00

2

Έκτακτα έσοδα

173.573,66

161.556,06

161.556,06

0,00

 

2. ΕΞΟΔΑ

α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

ενταλθέντα

υπόλοιπα πιστώσεων

πληρωθέντα έξοδα

υπόλοιπα πληρωτέα

1

Τακτικά έξοδα

786.053,66

805.361,46

20.962,20

805.361,46

0,00

2

Αποθ/κό

40.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 

α/α

Κ.Α.

Τίτλος

προϋπολογισθέντα

ενταλθέντα έξοδα

Ποσό υπέρβασης

1

Τακτικά έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Έκτακτα έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

α/α

Περιγραφή

Ποσό

1

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

127.018,25

2

Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2017

18.661,19

5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Δεν υφίστανται 

6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δεν υφίστανται

 

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ