Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Επισυνάπτονται σε μορφή .xls οι πίνακες που αφορούν στην κατάταξη Υποψηφίων ανά Ειδικότητα

1. Πίνακας Καταταξης Καθαριστριών
2. Πίνακας Κατάταξης Δ.Ε. Βοηθών
3. Πίνακας Κατάταξης Υ.Ε. Μαγείρων