Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 9/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη    24/4/2018
                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4111

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 9/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                   1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                   2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                   3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                   4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                   5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                   6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  30 Απριλίου 2018  ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα   9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα  10  :  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2018 .

 Θέμα 2ο :  Αναμόρφωση Προυπολογισμού

 Θέμα 3ο :  Έγκριση  1ου πρακτικού δημοπρασίας του  έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ στη Δ.Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ .

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ