Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 4/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη  23/4/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4068
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 4/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  30  Aπριλίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 3/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Επί  αποφάσεως Ο.Ε (αριθμ. 8/43/2018) περί παράτασης σύμβασης παραχώρησης άντλησης νερού  στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. 

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Λοκρών Κος Νικόλαος Λιόλιος ).                  

Θέμα 3ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λοκρών Α τριμήνου 2018 .

                                      (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 4Ο : Αναμόρφωση Προυπολογισμού Δήμου Λοκρών .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 5ο : Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων Δικαστικών αποφάσεων .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).                                  

Θέμα 6ο : Αποδοχή επιχορήγησης για  τη κάλυψη δράσεων ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2018.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 7ο : Πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2018 .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ) .

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 .

                                        (Εισηγητής η Δ/ντρια Τ.Υ  Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

Θέμα 9ο : Μείωση εγγυήσεων του έργου με τίτλο < Δημιουργία Λαογραφικού Αγροτικού

                   Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών .

                                        (Εισηγητής η Δ/ντρια  Τ.Υ  Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα).

Θέμα 10ο : Επί Αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως .

                                         (Εισηγητής η Δ/ντρια  Τ.Υ  Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΚΕΕ περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου

                  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ  Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

                                (Εισηγητής  ο Πρ/νος  Τμήμ.H/M έργων & Συγκ/νιών Κος  Ηλίας  Γεωργίτσης ). 

Θέμα 12ο : Έγκριση ορίων-περιγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών Δήμου Λοκρών , οι οποίοι δεν είχαν περίγραμμα.

                                         (Εισηγητής ο Πρ/νος Τμήμ. Δόμησης Κος  Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα  13ο :  Ψήφιση  Απολογισμού οικονομικού έτους 2017  του « Ν.Π.Δ.Δ - Δ.Ω.Α »

                                             (Εισηγητής ο Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.-Δ.Ω.Α. Κος. Βασίλειος Καρατράντος).

Θέμα  14ο :  Ψήφιση πίστωσης για  εορταστικές- πολιτιστικές εκδηλώσεις .

                                             (Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος Κος  Αναστάσιος θεοχάρης ).  

Θέμα  15ο :  Επί  Αιτήσεων  φορολογικών  διαφορών .

                                             (Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος  Κος  Αναστάσιος  Θεοχάρης ).

                                                                                                                                       

                                                                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.