Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 5/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αταλάντη  4/5/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου:   4465
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 5/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω του κατεπείγοντος  ,που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  7η Μαΐου  2018 , ημέρα   Δευτέρα και  ώρα  20.00  μ.μ.  με  το  παρακάτω  θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

         Θέμα 1ο  :  ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ  ΥΠ.ΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1΄.

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

         Θέμα 2Ο :  Περιγραφή τύπου των υπό προμήθεια μηχαν/των έργου  στο  Πρόγραμμα  ¨ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ¨.

                                          (Εισηγητής ο Αντ/ρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης).                        

                                                                                                                                           

                                                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.