Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη, 4-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 4482
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007».
Ο Δήμαρχος Λοκρών
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ΠΕ/ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος
του Δημάρχου, σε θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και ειδικά σε θέματα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης και θα υποβάλλει προτάσεις στον κ Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή για θέματα που αφορούν την
Τεχνική Υπηρεσία και θα συντάσσει τεχνικά δελτία έργων.

Επισυνάπτεται σε μορφή .pdf ολόκληρη η Ανακοίνωση

Συννημένα Αρχεία: