Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ «Δ.Ω. Αταλάντης Δήμου Λοκρών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                                        Αταλάντη   8 – 5- 2018

                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 4568

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΝΠΔΔ «Δ.Ω. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Α)  ΕΣΟΔΑ:   

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016:        29.466,12 €
  Ε Σ Ο Δ Α:                                           175.789,95 €

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:            205.256,07 €

                                                                         

Β)  ΕΞΟΔΑ:                                        184.317,08 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                 20.938,99 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:            205.256,07 €

 

                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ