Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη 24 – 5– 2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθ.Πρωτ.: 5250
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων
και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ασφάλιση όλων των
αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος.

Προϋπολογισμού 15.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
γ) την υπ’ αριθ. 10/50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσίας, εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
δ) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2018 και
ε) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεση της
υπηρεσίας.

 

Επισυνάπτονται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού(.pdf) η Μελέτη για το Διαγωνισμό(.pdf) καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης -ΤΕΥΔ (.docx)