Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 6/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη  22/5/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5156
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 6/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  31  Μαΐου 2018 , ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 4-5/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙ  & ΘΑΛΑΣΣΑ

                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 3ο : Διάθεση θέσεων μαθητείας στο ΕΠΑΛ.

                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 5ο:  Ψήφιση  Απολογισμού οικονομικού έτους 2017  του « Ν.Π.Δ.Δ  για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό»

  (Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος Γεώργιος Σταθουλόπουλος).

Θέμα  6ο  : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου.

                                            (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα  7ο  : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.

                                            (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων

                                            (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 9ο : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών .

                                            (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 10ο:  Επί αιτήσεως Παγώνας Κωνσταντίνου .

                                        (Εισηγήτρια η Διευθύντρια  Τ.Υ. Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 11ο: Επί Αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως .

                                         (Εισηγήτρια η Διευθύντρια  Τ.Υ  Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

Θέμα 12ο: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές .

                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Κος Ηλίας Κολομτσάς ).

Θέμα 13ο: Ψήφιση πίστωσης Χορωδιακού Φεστιβάλ 2018 .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ). 

Θέμα 15ο: Καταβολή σε χρήμα οφειλών Π.Ο.Ε.  προμήθειας γάλατος και Μ.Α.Π.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ). 

                                                                                                                                         

                                                                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.