Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 6/91/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

       ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
       ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

 

Ε Σ Ο Δ Α

 

Σύνολο εσόδων

             457.379,42

Χρηματικό υπόλοιπο 2016

               17.981,57

Σύνολο

              475.360,99

Ε Ξ Ο Δ Α

 

Σύνολο εξόδων

              469.450,96

Αποθεματικό

                  5.910,03

Σύνολο

               475.360,99

    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ