Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 7/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη  14/6/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5989
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 7/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  19η  Ιουνίου 2018 , ημέρα Τρίτη  και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 6/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  έτους 2018.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 3ο : Έγκριση και παραλαβή μελετών, α) ¨ Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη Δ.Κ. Αταλάντης, β) Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης και αναβάθμισης των βασικών τροφοδοτικών υποδομών του Δήμου Λοκρών.

                                                      (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Η/κων Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 4ο : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο ¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ¨, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του άξονα προτεραιότητας ¨βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης¨ με τίτλο ¨Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση¨ του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                      (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Η/κων Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 5ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ¨ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

                                                      (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Η/κων Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 6ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ¨ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

                                                      (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Η/κων Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 7ο : Επί αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 4/17/2018 & 5/23/2018 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ «Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 8ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ). 

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ). 

Θέμα 10ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

       (Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Αναστάσιος Θεοχάρης). 

Θέμα 11ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       (Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ηλίας Κολομτσάς). 

Θέμα 12ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως Δ.Κ. Λιβανατών περί αγοράς οικογενειακού τάφου.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Δημήτριος Τσοχαντάρης)

                                                                                                                                           

                                                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.