Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης-Προκήρυξη 2 θέσεων για το Σχολικό Έτος 2018-2019

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                     Αταλάντη 29-6-2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 75
Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200 - Αταλάντη
Τηλ. -FAX: 22330 22015         
                      

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης I.Δ. Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με :

  1. Tο άρθρο 10 του Ν. 4257/2014  με το οποίο διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και συμπεριλήφθησαν και τα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών (εγκύκλιός ΥΠΕΣ αριθμ. 49/31635/19-8-2014) που μας καθορίζει ότι το έκτακτο προσωπικό που  θα προσληφθεί στο «Δ.Ω.Α.» με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου θα αμείβεται  αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου που στην συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015 και τελικά τροποποιήθηκε με άρθρο 107 του Ν.4483/2017/ ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2017.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιές του Ν.3812/2009, καθώς και αυτές του 524/1980 (προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
  3. Το αρ. πρωτ. οικ. οικ. 3449/5-2-2018 εγκύκλιου  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»
  4. Tην αριθμ. 3/8/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης» με θέμα τον «Προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δ.Ω.Α.».
  5. Το αρ. πρωτ. οικ. 28831/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6913465ΧΘ7-811) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την «Έγκριση σύναψης εκατόν πενήντα δύο (152) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εβδομήντα μίας (71) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου» που αφορά  την «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.» (με αντίτιμο) για το «Δ.Ω.Α.» 2 ατόμων (1 ΤΕ καθηγητή νυκτών  οργάνων  & 1 ΔΕ δασκάλου παραδοσιακών οργάνων).
  6. Τις ανάγκες του ΝΠΔΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
  7. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του «Δ.Ω.Α.» η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ανακοινώνει την προκήρυξη (2) δύο θέσεων για το Σχολικό Έτος 2018-2019  :

     α) Ενός καθηγητή Μουσικής Νυκτών Οργάνων &
     β) Ενός δασκάλου Μουσικής Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά) με μηνιαίες αποδοχές που θα περιλαμβάνουν  εισφορές στο Ι.Κ.Α. για το διάστημα από 1-11-2018 έως 30/6/2019.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση από 29/6/2018 έως 8/7/2018 στη γραμματεία  «Δ.Ω.Α.»  (κ. Ιωάννη Σουλτανόπουλο).
Το έργο το οποίο θα εκτελέσουν αφορά την διδασκαλία  μαθητών του «Δ.Ω.Α.» στα τμήματα της
α) Κλασσικής Κιθάρας &  β) Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν :

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.
7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης (8/7/2018).

Βασικά κριτήρια επιλογής εκτός του απαραίτητου τίτλου σπουδών.

A) Για την διδασκαλία  μαθητών του «Δ.Ω.Α.» στο τμήμα της Κλασσικής Κιθάρας:

  1. Προηγούνται οι δημότες Λοκρών και σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική αίτηση, προηγούνται οι δημότες όμορων Δήμων και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επίσης, από οπουδήποτε.
  2. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία  στο «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης».

Β) Για την διδασκαλία  μαθητών του «Δ.Ω.Α.» στο τμήμα των Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά):

  1. Προηγούνται οι δημότες Λοκρών και σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική αίτηση, προηγούνται οι δημότες όμορων Δήμων και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επίσης, από οπουδήποτε.

 

                                                                                              Ο

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. «Δ.Ω.Α.»

   ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΤΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ