Τροποποίηση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αταλάντη 29/6/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 6483
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 3/7/2018 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. και την 7/126/2018  απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει ότι :

Α) την τροποποίηση του Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  που είχε ψηφιστεί με την 11/190/2013 απόφαση του Δ.Σ. και είχε εγκριθεί από την Αποκ/νη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεά Ελλάδας  με την αριθ. 5898/128550/23-7-2013 Απόφαση, για το έτος 2018 και εφεξής ,ως εξής:

α/ Τροποποίηση του άρθρου 2  ( που αναφέρεται στο ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ)  ως εξής :  Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των νόμων 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ́/8-6-2006), 3852/2010, (ΦΕΚ 87/7-6-2010) και  του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017/Α)- άρθρο  38 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και αποτελεί κανονιστική Διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

β/ Τροποποίηση του άρθρου 4  ( που αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ), προστίθεται στη παρ. 5 ως εξής : ζ/ σε όσους επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης  μπορούν να ζητήσουν θέση .

γ/ Τροποποίηση του άρθρου 7  ( που αναφέρεται στην ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ), προστίθεται στη παρ. δ ως εξής :  5.  Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου Ετήσιας διάρκειας, εκδοθείσας από το Δήμο Μονίμου κατοικίας του ενδιαφερόμενου Κατοικίας τους,6. Βιβλιάριο Υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

δ/  Τροποποίηση του άρθρου 8  ( που αναφέρεται στην ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), προστίθεται παρ. στ΄ ως εξής :  Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη καθορίζονται με κλήρωση ως εξής:70% σε Πωλητές που κατέχουν όλα τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία και ΚΑΔ σχετικό με την Δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών Αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης Άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα  & 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές.Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών ( β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθενται στον αριθμό της (α )κατηγορίας.

κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 11/190/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου .

Β) Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει μόλις εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήµου Λοκρών, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Γ) Εξουσιοδοτεί το Κο Δήμαρχο για τις όποιες ενέργειες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ