Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 8/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                       Αταλάντη  23/7/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8094
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

   

    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 8/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  30η  Ιουλίου 2018 , ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 7/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λοκρών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του έργου : Αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας.

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος ).

Θέμα 3ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ). 

Θέμα 4ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λοκρών Β τριμήνου 2018 .

                                      (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 5ο : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Λοκρών και έγκριση του.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 6ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 7ο : Ψήφιση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 8ο : Καταβολή σε χρήμα οφειλής για προμήθεια γάλακτος.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 9ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης, ¨ Ολιστική παρέμβαση αναβάθμισης του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Λοκρών μέσω εξελιγμένων τεχνολογιών τηλεματικής (Ι.Ο.Τ.) παραλλήλως της συμπλήρωσης και ποιοτικής αναβάθμισης του πρωτεύοντος & δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του και διαχείρισης των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής.,

                                             (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Η/κων Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 10ο : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο ¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ¨, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του άξονα προτεραιότητας ¨βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης¨ με τίτλο ¨Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση¨ του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                             (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Η/κων Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ¨.

                                            (Εισηγητής ο Προϊστάμενος  Η/κων Έργων Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 12ο : Αποδοχή έγκρισης ένταξης  της πράξης ¨Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του  Δήμου Λοκρών με Κωδικό ΟΠΣ 5021800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020¨και αναμόρφωση του προυπολογισμού.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

Θέμα 13ο : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο ΄Δημιουργία Λαογραφικού/Αγροτικού/Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών.

                                        (Εισηγήτρια η  Διευθύντρια Τ.Υ Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως.

                                        (Εισηγήτρια η  Διευθύντρια Τ.Υ Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Παγώνας Κωνσταντίνου.

                                        (Εισηγήτρια η  Διευθύντρια Τ.Υ Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης).

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Μαρδίτσας Γκανά.

                                             (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

                                                                                                                                           

                                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.