Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2011

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 1/8/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 8811
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 9/146/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα:

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 163 Ν. 3463/06 ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Απολογισμού και ο Ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσης και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, και σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος».

Με την παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3548/07 ορίζεται ότι :"Η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα."

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

                                                                                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία σε μορφή .pdf

1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή
2.  Ισολογισμός 2011