Πρακτικό Συνεδρίασης Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης"

ellhnikh-dhmokratia

                                                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                            ΑΔΑ: ΩΣΩΦΟΚΗΞ-16Ο                    

         

                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Από το αριθμ. 6/7-8-2018 Πρακτικό συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που περιλαμβάνει την  αριθμ.6/31/2018 απόφασή του.

          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.

         «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.»

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΠΑΡΟΝΤΑ      ΜΕΛΗ          ΑΠΟΝΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Μαρκοστάμος Παν.  Κυριαζής Δαμιανός–Βασ Κούρος Αλέξανδρος        Μπέσιου  Δέσποινα

                                                                             Κλωτσότυρα Παγώνα      Κάζας Γεώργιος                         

                                                                             Παπαγεωργίου Ιωάννα    Ανεστόπουλος Ιωάννης     

                                                                             Στόκας Νικήτας               Μπαφούτσου Ανδριάννα

                                                                             Σουλτανόπουλος Στυλιανός              

                                                                              Μαγιάκα Λούλα           

                                                                              Μακρίδου Ιωάννα                                                                

                                                                              Κοτσιαφίτη Αντιγόνη                                                                                

                                                                             Σίμου – Παλαιόλογου Βασιλική                               

                                                                           Κοντοπάνου Χριστίνα (Αναπλ/κος)                                                                      

    Στην Αταλάντη σήμερα και στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών στις  7   Αυγούστου   έτους 2018  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» ύστερα από την αριθμ.  635/1-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού για τακτική συνεδρίαση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και αφού βρέθηκε σε Νόμιμο απαρτία παρόντων μελών [ 12 ] σε σύνολο [15] κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης στη οποία παρών είναι και  ο κ.Καντάς Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου για  την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  και τέθηκε  προς συζήτηση  το παρακάτω θέμα της  ημερησίας διάταξης :   .                                                                

ΘΕΜΑ  1ο:  Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικ.  έτους 2018.

 

 Ο  Πρόεδρος είπε για το θέμα  τα  εξής :

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμού του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.και των νομικών τους  προσώπων, συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας  πιστώσεων  και ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων πιστώσεων για την

κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό

κεφάλαιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου (αρ.πρωτ.9001/6-8-2018) αφού έλαβε υπόψη της

 • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
 • τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ , έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.11/81/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Τις μεταφορές πιστώσεων στο Αποθεματικό του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6443.0001 με τίτλο «Δαπάνες εκδηλώσεων ΚΑΠΗ» ποσού 1.845,20€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6443.0003 με τίτλο «Δαπάνες εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών» ποσού 300,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6694.0001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών» ποσού 3.920,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6694.0003 με τίτλο «Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού» ποσού 500,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8114.0002 με τίτλο «Οφειλή φόρου 1%» ποσού 100,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8114.0003 με τίτλο «Οφειλή φόρου 4%» ποσού 800,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8114.0005 με τίτλο «Οφειλή φόρου 20%» ποσού 75,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8115.0001 με τίτλο «Οφειλές προμηθευτών» ποσού 124,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6273.0001 με τίτλο «Δαπάνη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος Παιδικών Σταθμών» ποσού 1.000,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0002 με τίτλο «Αμοιβή νοσηλεύτριας ΒΣΣ» ποσού 1.225,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0009 με τίτλο «Αμοιβή καθηκόντων βοηθητικού προσωπικού παιδικού σταθμού Λάρυμνας» ποσού 1.400,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0011 με τίτλο «Αμοιβή βοηθού βρεφονηπιοκόμου παιδικού σταθμού Λιβανατών» ποσού 1.400,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0013 με τίτλο «Αμοιβή μαγείρισσας  παιδικού σταθμού Μαρτίνου» ποσού 200,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0014 με τίτλο «Αμοιβή μαγείρισσας  παιδικού σταθμού Λάρυμνας» ποσού 700,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6631.0001 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ» ποσού 332,59€

 

Β. Τις μεταφορές πιστώσεων από το Αποθεματικό του προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6413.0001 με τίτλο «Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ για εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς» ποσού 11.500,00€
 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6443.0002 με τίτλο «Δαπάνες λοιπών εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα» ποσού 1.609,05€
 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6273.0002 με τίτλο «Δαπάνη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ΚΑΠΗ» ποσού 1.000,00€

Οι παραπάνω πιστώσεις θα βαρύνουν ισόποσα τον ΚΑ 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΡΘΡΟ 8 , παρ.4 , ΒΔ1959).

 Αποθεματικό 187,26€

 

Μείωση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 13.921,79€

Αύξηση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 14.109,05€

Άρα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00.

Το λόγο πήρε η κ.Παπαγεωργίου Ιωάννα η οποία είπε για το θέμα τα εξής:Βλέπουμε ότι μειώνουμε τους κωδικούς αριθμούς του προυπολογισμού  σε πράγματα που αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς για να αναμορφώσουμε άλλους κωδικούς αριθμούς. Δεν συμφωνώ με αυτή την τακτική και δεν θα ψηφίσω την αναμόρφωση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν των παραπάνω την εισήγηση της Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση

 

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

 

Α. Τις μεταφορές πιστώσεων στο Αποθεματικό του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 

 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6443.0001 με τίτλο «Δαπάνες εκδηλώσεων ΚΑΠΗ» ποσού 1.845,20€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6443.0003 με τίτλο «Δαπάνες εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών» ποσού 300,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6694.0001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών» ποσού 3.920,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6694.0003 με τίτλο «Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού» ποσού 500,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8114.0002 με τίτλο «Οφειλή φόρου 1%» ποσού 100,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8114.0003 με τίτλο «Οφειλή φόρου 4%» ποσού 800,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8114.0005 με τίτλο «Οφειλή φόρου 20%» ποσού 75,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/8115.0001 με τίτλο «Οφειλές προμηθευτών» ποσού 124,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6273.0001 με τίτλο «Δαπάνη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος Παιδικών Σταθμών» ποσού 1.000,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0002 με τίτλο «Αμοιβή νοσηλεύτριας ΒΣΣ» ποσού 1.225,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0009 με τίτλο «Αμοιβή καθηκόντων βοηθητικού προσωπικού παιδικού σταθμού Λάρυμνας» ποσού 1.400,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0011 με τίτλο «Αμοιβή βοηθού βρεφονηπιοκόμου παιδικού σταθμού Λιβανατών» ποσού 1.400,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0013 με τίτλο «Αμοιβή μαγείρισσας  παιδικού σταθμού Μαρτίνου» ποσού 200,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6112.0014 με τίτλο «Αμοιβή μαγείρισσας  παιδικού σταθμού Λάρυμνας» ποσού 700,00€
 • Μείωση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6631.0001 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ» ποσού 332,59€

 

Β. Τις μεταφορές πιστώσεων από το Αποθεματικό του προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ, ως εξής:

 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6413.0001 με τίτλο «Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ για εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς» ποσού 11.500,00€
 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6443.0002 με τίτλο «Δαπάνες λοιπών εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα» ποσού 1.609,05€
 • Αύξηση υφιστάμενου Κ.Α εξόδων 10/6273.0002 με τίτλο «Δαπάνη για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ΚΑΠΗ» ποσού 1.000,00€

Οι παραπάνω πιστώσεις θα βαρύνουν ισόποσα τον ΚΑ 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΡΘΡΟ 8 , παρ.4 , ΒΔ1959).

 Αποθεματικό 187,26€

 

Μείωση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 13.921,79€

Αύξηση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ποσού 14.109,05€

Άρα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00.

Μειοψηφούν η κ.Παπαγεωργίου Ιωάννα και η κ.Σίμου – Παλαιολόγου Βασιλική για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του θέματος.

Η απόφαση  αυτή  πήρε  αύξοντα  αριθμό   6 / 31 / 2018

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός
                                                                   Κούρος Αλέξανδρος 
                                                                   Στόκας  Νικήτας
                                                                  Κλωτσοτύρα Παγώνα 
                                                                  Σουλτανόπουλος Στυλιανός
                                                                   Παπαγεωργίου Ιωάννα
                                                                    Κοτσιαφίτη Αντιγόνη
                                                                    Μακρίδου Ιωάννα               
                                                                    Μαγιάκα Λούλα  
                                                               Σίμου – Παλαιολόγου Βασιλική
                                                           Κοντοπάνου Χριστίνα (Αναπλ/κος)                                                                                                                  

Ακριβές Αντίγραφο                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. “ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.”                       

ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ