Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 18/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Αταλάντη    11/9/2018
                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10539

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 18/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                  1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                  2.  κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                  3.  κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                  4.  κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                  5.  κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                  6.  κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  17 Σεπτεμβρίου 2018  ημέρα   Δευτέρα   και ώρα   9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα  10  :  Εξέταση των από 6-9-2018 και 10-9-2018,ένστάσεων του Παναγιώτη Δ. Προβόπουλου, για το έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ.

Θέμα  20  :  Ορισμός δικηγόρου.

Θέμα  30  :  Ορισμός δικηγόρου.

Θέμα  40  :  Ορισμός δικηγόρου.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ