Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 19/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                        Αταλάντη    24/9/2018
                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12682

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 19/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                         1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                         2.  κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                         3.  κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                         4.  κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                         5.  κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                         6.  κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  28 Σεπτεμβρίου 2018  ημέρα   Παρασκευή   και ώρα   9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα  10  : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

 Θέμα  20  Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

 

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ