Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 12/2018 Δ.Σ. Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  24/9/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12695
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 12/2018

ΠΡΟΣ

                 Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  28η  Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

        Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 10/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

        Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

        Θέμα 3ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

        Θέμα 4ο : Απόδοση ποσού στο ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε. για δαπάνες στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει προγραμματικής σύμβασης.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

        Θέμα 5ο : Επί Εξώδικης δήλωσης -πρόσκλησης του Παναγιώτη Μακρή του Σπυρίδωνος.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

       Θέμα 6ο  : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» περί

                         αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

         Θέμα 7ο : Αναστολή εφαρμογής των συντελεστών δόμησης που προβλέπονται στα Γ.Π.Σ. Αταλάντης-Μαλεσίνας και ισχύς των προγενέστερων συντελεστών δόμησης μέχρι αναθεώρησης των εγκεκριμένων σχεδίων.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

        Θέμα 8ο : Οριστική Παραλαβή Β’ Στάδιο επέκτασης Σχεδίου Αταλάντης.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

         Θέμα 9ο : Ορισμός μελών οριστικής παραλαβής έργων:

                     α) Κατασκευή Κερκίδων γηπέδου Ποδοσφαίρου Μαλεσίνας 2002

                     β) Κατασκευή Κερκίδων γηπέδου Ποδοσφαίρου Μαλεσίνας 2004

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

       Θέμα 10ο : Υποβολή Πρότασης  στην αριθ. 2474/23-8-2018 Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια κτίρια.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

        Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Κας Μαρίας Τζανακάκη..

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

        Θέμα 12ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.

                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κος Ηλίας Κολομτσάς)

        Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

        Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Κου Αργυρίου Τσοχαντάρη.

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αρκίτσας Κος Γεώργιος Ρουμπής)

                                                                                                                                           

                                                                                           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.