Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη Λογιστική Υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη ,  26 Σεπτεμβρίου  2018
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την λογιστική υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών .

Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών , έπειτα από τα  4/2/13-9-2018 (πρακτικό  του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης) και 3/2/14-9-2018 (πρακτικό  του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης)

Προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την λογιστική υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών , εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας , σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και αντικείμενα  υποστήριξης :

1.  Μισθοδοσία Καθαριστριών – Σχολικών Τροχονόμων.  

 • Έκδοση Μισθολογικών Καταστάσεων , Δημιουργία Αρχείου Ε.Α.Π.
 • Δημιουργία Αρχείου Α.Π.Δ. 
 • Αναγγελίες Πρόσληψης - Απόλυσης Υ.Ε.Κ.Α. 
 • Κατάρτιση Συμβάσεων με ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 • Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ κλπ
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων (μηνιαίες & ετήσιες)
 • Προσωρινές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ (Taxis)
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών από Μισθωτές Υπηρεσίες (Φ01-042 Taxis)
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ Έντυπο Ε7 (Φ01-15 Taxis)                                                                                                           

2.  Έσοδα - Έξοδα   

 • Καταχώρηση Παραστατικών Εσόδων 
 • Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων 
 • Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών
 • Έλεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων
 • Μηνιαίες Καταστάσεις προς Απόδοση Κρατήσεων Παρακρατούμενων Φόρων, ΜΤΠΥ, κλπ
 • Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων 
 • Κλείσιμο – Συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε Μήνα                                                                                                                                                                       

3.  Απολογισμοί (Ετήσιοι Οικονομικοί, Σχολικής Περιόδου)                                          
4.  Κλεισίματα Έτους                                                                                                         
5.  Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 και Ε2 κυλικεία)                                       
6.  Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ                                                                                            
7. Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων (ΜΥΦ, επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λ.π.,)                                                                                                                                                    
8.  Ελάχιστη επιτόπια παρουσία:  2-3 ημέρες μηνιαίως                                                                                 
9. Στατιστικά στοιχεία απολογισμών και Οικονομικές μελέτες προβλέψεων και εκτιμήσεων επί προμηθειών.

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη σχολική επιτροπή στα τηλέφωνα: 2233080601 & 2233080888.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής                                             Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

        Α/θμιας Εκπαίδευσης                                                                              Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

       Θεοχάρης Αναστάσιος                                                                                Κολομτσάς Ηλίας