Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 24/2018 Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη 25/10/2018
                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14622           

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 24/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                2.  κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                3.  κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                4.  κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                5.  κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                6.  κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 77 παρ. 3 του N. 4555/2018 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  31η Οκτωβρίου 2018  ημέρα   Τετάρτη  και ώρα   9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 Θέμα  10  :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

 Θέμα  20  :  Τριμηνιαία έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ( ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ) 3ου τριμήνου οικ. έτους 2018

 Θέμα  30  :  Έγκριση της αριθ. 425/2018/9-10-2018 απόφασης Κου Δημάρχου  

 Θέμα  40  :  Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ