Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 14/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη  25/10/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14623
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

  

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/10,(Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 74 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018) στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  31η  Οκτωβρίου 2018 , ημέρα   Τετάρτη   και  ώρα  19.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 11-12-13/2018 .

                   (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 3ο : Ψήφιση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2019

                    (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 4ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

               (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 5ο : Τριμηνιαία έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ( ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ )  3ΟΥ  τριμήνου έτους 2018

                       (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 6ο : Επί της αριθ 11/169/2018 απόφασης Δ.Σ. περί πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

                       (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο  : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού.

                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.« ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 8ο  : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 9ο  : Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου ¨ α) Κατασκευή Κερκίδων γηπέδου Ποδοσφαίρου Μαλεσίνας 2002, β) Κατασκευή Κερκίδων γηπέδου Ποδοσφαίρου Μαλεσίνας 2004.

                  (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 10ο  : Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του έργου ¨Διαμόρφωση αυλής Δημοτικού Σχολείου Μαρτίνου¨

                (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 11ο  : Έγκριση 2ης παράτασης του έργου ¨Υλοποίηση μελέτης εφαρμογής για τη λειτουργία του Βιολογικού Αταλάντης¨

                       (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 12ο  : Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Ηλεκτροφωτισμός

                                       Γηπέδου Δ.Κ. Αταλάντης¨

                             (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 13ο  :  Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ΕΠΑΛ Αταλάντης

                             (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                     *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 14ο  :  Επιστροφή εγγυητικής επιστολής  στον Γεώργιο Κ. Πάττα για το έργο ¨Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην  Αίαντος Λοκρού Αταλάντης.                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 15ο  :  Επί αιτήσεων για αγορά οικογενειακού τάφου.

           (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)

                   *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

 Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 16ο  Επί αιτήσεως Κου Ιωάννη Αράπη για απαλλαγή Δημοτικών τελών.                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                   *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

 Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 17ο  Επί αιτήσεως Κου Μπαφνάκου Φωτίου για χορήγηση βεβαίωσης μη Δημοτικής οδού.                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 18ο  Επί αιτήσεως Κου Κωνσταντίνου Καντά για τοποθέτηση κολωνακίων .                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                   *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

 

Θέμα 19ο  :  Επί αιτήσεως Κου Ιωάννη Φαρφάλα για κατασκευή τοιχίου προστασίας της ιδιοκτησίας του από τα όμβρια ύδατα .                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                   *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 20ο  :  Επικαιροποίηση ή μη της 165/2009 Απόφασης του Δήμου Δαφνουσίων περί υποθέσεως της Κας Ευτυχίας Καραμπά.                                                                              

             (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                       *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

 Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 21ο  :  Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ( Φ.Ο.Π.) .                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

  Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 22ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

                   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

                     *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

   Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

      

                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.