Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 15/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                          Αταλάντη  25/10/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14636
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΠΡΟΣ

  Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

   του Δημοτικού Συμβουλίου

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/10,(Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 74 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018), στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 31η  Οκτωβρίου 2018 , ημέρα   Τετάρτη και  ώρα  21,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  έτους   2019  Δήμου Λοκρών.

                      (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

       *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

         Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

                                                                                                                                           

                                                                                           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.