Συνοπτικός Προυπολογισμός Οικ. Έτους 2019 Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                                            Αταλάντη  1-11- 2018
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 15008

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου       

                                                                             

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Ποσά σε €

0

Τακτικά

4.620.510,74

1

Έκτακτα

1.950.684,43

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

869.612,53

3

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

16.988.709,81

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων

1.612.040,09

5

Χρηματικό Υπόλοιπο

490.645,39

Σ ύ ν ο λ ο   Ε σ ό δ ω ν :

26.532.202,99

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Ποσά σε €

60

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

2.473.736,00

61

Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων

473.490,00

62

Παροχές Τρίτων

1.366.029,96

63

Φόροι-Τέλη

156.265,00

64

Λοιπά Γενικά Έξοδα

127.975,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης

370.300,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

391.300,00

67

Πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους

996.731,51

68

Λοιπά Έξοδα

12.500,00

6

Έξοδα

6.368.327,47

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

80.683,92

73

Έργα

              1.287.924,84

74

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

35.323,11

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης

0,00

7

Επενδύσεις

            1.403.931,87

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

957.106,41

82

Αποδόσεις

1.261.150,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

16.451.936,60

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και Προβλέψεις

18.670.193,01

9

Αποθεματικό

89.750,64

Σ ύ ν ο λ ο   Ε ξ ό δ ω ν :

26.532.202,99

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ