Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 25/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                   Αταλάντη    9/11/2018
                                                                                                 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 15382

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 25/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                               1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                               2.  κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                               3.  κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                               4.  κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                               5.  κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                               6.  κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 77 παρ. 3 του N. 4555/2018 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  13η Νοεμβρίου 2018  ημέρα   Τρίτη  και ώρα   9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα  10  :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

 Θέμα  20  :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λοκρών» από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

 Θέμα  30  :  Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΔΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ του Δήμου Λοκρών  »

 Θέμα  40  : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών οικ. Έτους 2019

Θέμα  50  :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών οικ. Έτους 2019

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ