Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 2019

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                      Ημερομηνία: 15-11-2018
                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 15676

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2019, Προϋπολογισμού 29.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), την 4η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη έτους 2018.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία που αφορούν στον Διαγωνισμό:

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3. Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf)
4. Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης TEYΔ (.docx)