Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 17/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη  26/11/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16054
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

  

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ

  Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

     του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/10,(Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 74 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018) στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  30η  Νοεμβρίου 2018 , ημέρα  Παρασκευή   και  ώρα  19.30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 14-15/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 2ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λοκρών με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , με αντικείμενο                        την προετοιμασία τεχνικού φακέλλου για το έργο “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 3ο Ορισμός Ορκωτών Λογιστών.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

                      Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 4ο : Επί αιτήσεως Αθανάσιου Αντωνίου.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος  Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 5ο : Επί της αποφάσεως 14/187/2018 Δ.Σ. περί Ορισμός Επιτροπής προσωρινής

  παραλαβής του έργου ¨Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δ.Κ. Αταλάντης¨

                                              (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........  

Θέμα 8ο : Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό.

                 (Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος. Γεώργιος Σταθουλόπουλος)

Θέμα 9ο  : Επί αποφάσεων 8/17/2018 και 8/18/2018  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

                     ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» περί  ψήφισης πίνακα 5Α Και ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 .

                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.« ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 10ο  : Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» .

                    (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 11ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά.........

Θέμα 12ο  : Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. Έτους 2019.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 13ο  : Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής οικ. Έτους 2019.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 14ο  : Συνδρομή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα Έτους 2019.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 15ο  : Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού- Υδρεύσεως - Αρδεύσεως - αποχέτευσης και Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/07)

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 16ο  : Επί αιτήσεως Κου Ιωάννη Πολιτικού για παράταση μίσθωσης αγροτεμαχίου.

                  (Εισηγητής ο Αν Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 17ο  Επιστροφή εγγυητικών επιστολών .                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 18ο  : Οριστική παραλαβή του έργου ¨Διαμόρφωση αυλής Δημοτικού Σχολείου Μαρτίνου¨

                (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........
 

Θέμα 19ο  : Επί αιτήσεως Μιχαήλ Κολομβρέζου.

                (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 20ο  : Επί αιτήσεως Γεωργίου Θεοφανόπουλου.

                (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

               *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά.......

Θέμα 21ο  :  Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ( Φ.Ο.Π.) .                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                    *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

  Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 22ο  Επί αιτήσεως Κου Ιωάννη Αράπη για απαλλαγή Δημοτικών τελών.                                                                              

           (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                   *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

 Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 23ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

                                             (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

                     *Παρατηρήσεις:…………………………………………………………

   Ψηφοφορία: Υπέρ ....... Κατά.......... Λευκά..........

Θέμα 24ο  : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου ¨Υλοποίηση μελέτης εφαρμογής για τη λειτουργία του Βιολογικού Αταλάντης¨

                       (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

                                                                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                  

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.