Προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2019 ΝΠΔΔ Δήμου Λοκρών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019                                                                                    
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Δήμου Λοκρών 

 

 

                                                                         ΕΣΟΔΑ :760.920,00

                                          ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :      1.776,28

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  762.696,28

                                                                        ΕΞΟΔΑ:  762.696,28

                                                         ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:             0,00

                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:      762.696,28€                                

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019                                                                                    
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

ΕΣΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                               

601.673,51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                          

 13.720,39

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                               

615.393,90

ΕΞΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                             

602.654,93

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                     

                                           14.500,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                

615.393,90

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019                                                                                    
ΝΠΔΔ «
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Δήμου Λοκρών

Ε Σ Ο Δ Α :  196.450,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 18.095,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 214.545,60€
Ε Ξ Ο Δ Α : 206.830,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 7.715,60 €
ΣΥΝΟΛΟ : 214.545,60€

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ