Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη, 5/2/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.:    1390
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-22374
Fax: 22330-22606
Email: dimatal1@yahoo.gr, basliartis@gmail.com

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 2/29/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα:

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 163 Ν. 3463/06 ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Απολογισμού και ο Ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσης και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, και σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος».

Με την παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3548/07 ορίζεται ότι :"Η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα."

Επισυνάπτεται ο Ισολογισμός του Οικονομικού Έτους 2014 σε μορφή .pdf

 

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

  

                                                                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                                                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Συννημένα Αρχεία: