Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 6/2019 Οικονομικής Επιτροπής

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                Αταλάντη    21 /2/2019
                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2013

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  27η Φεβρουαρίου 2019  ημέρα  Τετάρτη και ώρα      9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα  1ο  : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΊΟΥ 313, ΈΚΤΑΣΗΣ 6.172,91 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΜΕΡΑΔΕΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ>.

 Θέμα  2ο :  Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Θέμα  3ο : Ορισμός δικηγόρου.

Θέμα  4ο : Ορισμός δικηγόρου.

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ