Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 10/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη  22/4/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4701
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου      

       

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό
Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  
30η  Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και  ώρα  14.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο  6 & 7/2019 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας).

 Θέμα 2ο : Επί αποφάσεως Τ.Κ. Λάρυμνας περί μή μετεγκατάστασης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Λάρυμνας Δήμου Λοκρών της εταιρείας

                    ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ –ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 3ο : Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δανείων ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΟΛΟΔΗΜΟΣ Ι του έργου ¨Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης-παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης, και αποδοχή των όρων για τη λήψη του δανείου.

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)
Θέμα 5ο
: Επιλογή πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης.

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 6ο : Κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών.

                   (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 7ο : Έγκριση απολογισμού ΝΠΔΔ  «Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» οικ. έτους 2018

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κος Παναγιώτης Μαρκοστάμος).

Θέμα 8ο : Ετήσια Υποστήριξη Δήμου Λοκρών για το κέντρο πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 10ο : Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικ. Έτους 2018.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 11ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄Τρίμηνου 2019.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 12ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Κου Δημητρίου Φαρφάλα.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Κου Ιωάννη Φαρφάλα.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Κας Ευφροσύνης-Αργυρούλας Μαντά.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Κου Κωνσταντίνου Παντρευτή.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Κου Ανέστη Κατσούλη.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Κου Γεωργίου Πάσσα.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 19ο : Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Φ.Ο.Π.).

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 20ο : Επί αιτήσεως Κου Ευθύμιου Χαλβαντζή.

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας).

Θέμα 21ο : Επί αιτήσεων δημοτών στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)  

Θέμα 22ο : Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης καλύψεων δράσεων πυροπροστασίας 2019.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

                                                                                                                                     

                                                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                  

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.
Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.