Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 12/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη    22 /4/2019
                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4696

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                      1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                      2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                      3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                      4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                      5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                      6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  30η Απριλίου 2019  ημέρα  Τρίτη και ώρα  10,00 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  10  : Έγκριση δαπανών & απαλλαγή υπολόγων  Χ.Ε. Προπληρωμής, και ορισμός νέων υπολόγων.

Θέμα  20  : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2019.

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ