Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Αταλάντη, 7-5-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
                                                                                                               Aριθ. Πρωτ.: 5461
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. ∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: ∆ηµητρίου Κων/νος Τηλ.: 22330-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071 /2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ»σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, µε αντικείµενο την πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίµηνης (3) διάρκειας.

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση πρόσληψης σε μορφή .docx