Αναστολή λειτουργίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αταλάντη, 07/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            ΑΔΑ: ΨΖΗ1ΩΛΤ-264
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                              Α.Π.:  12087       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-81015/80601
Fax: 22330-22606
Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας τάξεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Της διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010), για τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
  2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών, που συντάχθηκε με την 13/223/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, εγκρίθηκε με την 66578/12567/2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2972/23-12-2011 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την 6/60/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, η οποία εγκρίθηκε με την 8059/190821/8-10-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

Αποφασίζουμε

                Λόγω εργασιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης, την Τρίτη 8 και Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις τάξεις 1η , 2α   και 3η Δημοτικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Κοιν.:

  1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης
  2. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λαμίας