Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 22/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη  21/11/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14623
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  27η Νοεμβρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  18.30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ψήφιση Κανονισμού Διαβούλευσης (αρθ. 76  Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'))                      

                                         (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως Κας Αφροδίτη Γκαρίλα (παραίτηση από μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης).                       

                                         (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 3ο : Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Τράπεζας Αίματος Αταλάντης.                       

                                         (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 4ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη.                       

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Έγκριση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λοκρών

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ορισμός  εκπροσώπου αναπληρωτή τακτικού μέλους  στο Διοικητικό Συμβούλιο στο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Φ.Ο.Δ.Σ.Α.                       

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Ίδρυση-οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λοκρών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων συμβατότητας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII.-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  II.) άξονας προτεραιότητας Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ,ΜΕΛΕΤΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑ Κ.Λ.Π .

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».                                    

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».                                    

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Ορισμός  Συντονιστικής  Επιτροπής  & Δημοτικού Συμβούλου για το πρόγραμμα Υγιείς  Πόλεις.

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Επί της αποφάσεως  Δ.Σ. 11/105/2019 περί Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της απόφασης ένταξης της ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών¨ με κωδικό ΟΠΣ 5002345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα ¨ΕΣΠΑ 2014-2020¨ .

   (Εισηγήτρια η Α/τρια Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 13ο : Ψήφιση Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2020

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 14ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2020-2021

                                 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 15ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .                       

                                        (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 16ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. .                       

                                        (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 17ο : Έγκριση ετήσιου προγράμματος  δράσης του «Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Δήμου Λοκρών» για τη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λοκρών .                       

          (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Κα Ελένη Κυριάκου)

Θέμα 18ο : Επί της αποφάσεως  Δ.Σ. 21/108/2019  «Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών»  περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος. Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 19ο : Έγκριση ετήσιου προγράμματος  δράσης του «Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών» για τη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λοκρών.                       

          (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος. Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 20ο : Έγκριση ετήσιου προγράμματος  δράσης του ««Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Λοκρών» για τη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λοκρών.                       

          (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Κα Βασιλική Σίμου)

Θέμα 21ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  Δροσόπουλο Ανδρέα του Ηλία, &  στην Καζάνα Παρασκευή του Μαρτίνου.

           (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Κος Κων/νος Πέτρου)

Θέμα 22ο : Επί αποφάσεων Κοινότητας Λιβανατών περί αγοράς οικογενειακών τάφων.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Κωνσταντίνος Σούλιας)

Θέμα 23ο : Επί αιτήσεως Τρίπατζη Στυλιανού.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 24ο : Κατανομή ΚΗ για την έκδοση οικοδομικών αδειών.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 25ο : Σφράγιση παράνομων συνδέσεων των αγωγών όμβριων στη Δ.Κ. Λιβανατών.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 26ο : Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού ( Φ.Ο.Π.).                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                   

                                                                                           Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.