Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης και Αναβάθμισης των βασικών Τροφοδοτικών Υποδομών του Δήμου Λοκρών"

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 25-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14695
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΔΑΜ: 19PROC005907883
ΑΔΑ: ΨΖΠΔΩΛΤ-Ο93

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό, Άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/01/2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00.

Επισυνάπτονται τα κάτωθι αρχεία τα οποία αφορούν στο Διαγωνισμό

1) Διακήρυξη Διαγωνισμού
2) Περίληψη Διαγωνισμού
3) Τεχνικές Προδιαγραφές
4) Τεχνική Περιγραφή
5) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
6) Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός Προσφοράς
7) Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός Μελέτης