Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Έτους 2020 Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                          Αταλάντη  29 – 11- 2019

                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 14899

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Ποσά σε €

0

Τακτικά

6.096.090,34

1

Έκτακτα

12.236748,94

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

1.077.386,06

3

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

17.263.875,25

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων

1.670.640,09

5

Χρηματικό Υπόλοιπο

64.752,80

Σ ύ ν ο λ ο   Ε σ ό δ ω ν :

38.409.493,48

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Ποσά σε €

60

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

2.473.785,10

61

Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων

511.982,98

62

Παροχές Τρίτων

2.297.375,71

63

Φόροι-Τέλη

289.085,00

64

Λοιπά Γενικά Έξοδα

150.012,46

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης

190.400,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

513.000,00

67

Πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους

995.473,51

68

Λοιπά Έξοδα

4.000,00

6

Έξοδα

7.425.114,76

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

252.700,00

73

Έργα

11.405.585,67

74

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

14.266,11

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης

42.000,00

7

Επενδύσεις

11.714.551,78

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

950.423,45

82

Αποδόσεις

1.319.750,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

16.836.081,47

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και Προβλέψεις

19.106.254,92

9

Αποθεματικό

163.572,02

Σ ύ ν ο λ ο   Ε ξ ό δ ω ν :

38.409.493,48

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ