Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 31/2019 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη  6/12/2019
                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 15269

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                             1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                             2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                             3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                             4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                             5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                             6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 12η  Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 2ο:  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2020

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Επί των αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και του στρατηγικού σχεδιασμού , στοχοθεσία έτους 2020 .

ΘΕΜΑ 5ο: Επί των αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και του στρατηγικού σχεδιασμού , στοχοθεσία έτους 2020

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων Δήμου Λοκρών και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12κ.μ. στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ      
                                                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ