Διοικούσα Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       ΑΔΑ: Β41ΣΩΛΤ-334
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 11-29/6/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που
περιλαμβάνει την αριθμ. 11/178/2012 απόφασή του.

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ             ΑΠΟΝΤΑ
    Ν.Λιόλιος                 Α.Ζαΐμης                  Κ.Τσέρτος                             Γ.Γουρνάς
                                                                               Ι.Μπονόβας                         Η.Κολομτσάς
                                                                             Α.Παπακωνσταντίνου               Χ.Μπώκος
                                                                                  Β.Καρατράντος                     Ε.Αγγελούσης
                                                                                     Σ.Γκριτζάπης                       Δ.Σουλτανόπουλος
                                                                                                          Γ.Βλαχάβας                Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου
                              Δ.Τσοχαντάρης
                              Γ.Δουμπιώτης
                               Αλ.Β.Κούρος
                             Μ.Περλεπές
                              Ι.Θεοδοσίου
                               Αρ.Κ.Κούρoς
                               Κ.Πάσσας
                             Κ.Σούλιας
                              Κ.Αγγελούσης
                                   Γ.Παπαμάρκου
                                    Ι.Παπαγεωργίου
                                       Μ.Γεωργοπούλου
                               Γ.Ρούσσης
                                 Γ.Νυδριώτης

 
Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20,00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 13209 - 25/06/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών
( 21 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:
 
Θέμα 11ο: Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης για την έναρξη Λειτουργίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δήμου Λοκρών.

Ο Πρόεδρος ερχόμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση πίστωσης για την έναρξη Λειτουργίας Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμου Λοκρών » έδωσε το λόγο στον Κο Δημάρχο ο οποίος είπε τα εξής:με την 21/413/2011 απόφαση μας είχαμε πει ότι, ο Δήμος Λοκρών έχοντας ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα της ζωής των συμπολιτών επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια ουσιαστική παρέμβαση σε θέματα παιδείας και διαρκούς επιμόρφωσης ενηλίκων αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια ευρύτερη πνευματική επιστημονική και πολιτιστική δραστηριότητα και είχαμε Εγκρίνει την ίδρυση συγκεκριμένου φορέα με την ονομασία:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμος μας ευελπιστεί να προσφέρει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα μελέτης της σύγχρονης βιβλιογραφίας της αξιοποίησης ιστορικών μαρτυριών της ψυχαγωγίας με την ανάγνωση και εμβάθυνση σε λογοτεχνικά έργα και της συμμετοχής σε ομάδες προβληματισμού σε σημαντικά θέματα της σύγχρονης και όχι μόνο ζωής ανταλλάσοντας ιδέες γνώμες και απόψεις με πνευματικούς ανθρώπους.
Αποστολή του θα είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας στους τομείς της επιστήμης των γραμμάτων και των τεχνών καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Θά μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τη βιβλιοθήκη του Δήμου
Λοκρών τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια τα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της Ελλάδας καθώς και με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ο στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξάρτητα της ηλικίας του
μορφωτικού επιπέδου και της επαγγελματικής ενασχόλησης να διευρύνει τους πνευματικούς Ορίζοντες και τα ενδιαφέροντα με την παρακολούθηση ειδικών κύκλων μαθημάτων σειράς ημερίδων , διαλέξεων , και συνεδρίων με επίκαιρα όσο και διαχρονικά θέματα.

Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως αρχικούς κύκλους :
Α. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη ,
Β. Πολιτιστική κληρονομιά των Λοκρών,
Γ. Ενεργειακές και βιολογικές καλλιέργειες.

Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς επιστήμονες θα κληθούν μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων να προσφέρουν έγκυρες γνώσεις και γόνιμους προβληματισμούς. Το μορφωτικό πνευματικό πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο και θα μπορεί να διευρύνει ή και να επανακαθορίζει τους κύκλους του προγραμματισμού του με ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και θέματα από : την ιστορία , τη γλώσσα , την οικονομία , την ιατρική , την ιστορία της τέχνης , την νεοελληνική λογοτεχνία , την τοπική ιστορία.
Η εκπαίδευση σε ένα αντικείμενο θα έχει τρίμηνη διάρκεια και θα προσφέρονται τρείς ετήσιοι κύκλοι. Οποιοσδήποτε θα μπορεί να συμμετέχει σε όσους κύκλους επιθυμεί. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα δίνετε προτεραιότητα σε όσους έχουν επιλέξει τους
λιγότερους κύκλους. Τα μαθήματα θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα για συγκεκριμένες ώρες. Θα τηρούνται κανόνες για την φοίτηση. Στο τέλος κάθε κύκλου θα απονέμονται διπλώματα. Για την οργάνωση και τη διδασκαλία προτείνουμε χώρους ανάλογα με την κύκλο. Θα μπορούσε ο κύκλος που θα αναφέρεται στη πολιτιστική κληρονομιά ή την αειφόρο ανάπτυξη να πραγματοποιείται σε χώρο που προσφέρεται π.χ. σε κατάλληλη αίθουσα Δημοτικής Κοινότητας. Για την οργάνωση απαιτείται η δημιουργία μιας
ολιγομελούς Οργανωτικής Επιτροπής η σύνθεση της οποίας θα είναι : ο κ. Αντωνίου, ο κ. Χύνης και ο κ. Μαραβέγιας μαζί με τον κ. Μπονόβα και εμένα οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αυτού, η οποία πρέπει μετά να τραπεί σε διοικούσα επιτροπή .

Η Οργανωτική Επιτροπή :
Α) θα καθορίζει την επιστημονική επιτροπή που θα αποτελείται από Πανεπιστημιακούς καθηγητές η οποία και θα συντονίζει τη λειτουργία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,
Β) τους αρχικούς κύκλους μαθημάτων ,
Γ) τους χώρους των μαθημάτων ,
Δ) τον κανονισμό λειτουργίας .
 
Πιστεύουμε ότι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θα καταστεί ισχυρός πόλος έλξης για κάθε πολιτιστική , ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα , και θα βοηθήσει αποφασιστικά ώστε να συνδεθεί η τοπική κοινωνία με κάθε ανάλογο ή αντίστοιχο φορέα καθώς θα αναπτύσσονται και θα εξελίσσονται ποικιλότροπες διαπολιτισμικές πρωτοβουλίες
και δράσεις. Για την λειτουργία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ θα απαιτηθεί δαπάνη ύψους 10.000,00 ευρώ και θα πρέπει να προέλθουμε στην ψήφιση αυτής.
…………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει πάνω στο θέμα αυτό.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
· Την εισήγηση του Κου Δημάρχου
· τις διατάξεις του αρθ. 65 του Ν 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
-Ορίζει την Οργανωτική Επιτροπή του Δ.Ε.Π. του Δήμου Λοκρών αποτελούμενη από τους Κο Νικόλαο Λιόλιο , τον Κο Ναπολέοντα Μαραβέγια , τον Κο Ιωάννη Αντωνίου, τον Κο Ευάγγελο Χύνη και τον Κο Ιωάννη Μπονόβα , οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αυτού, η οποία θα ασκεί και τα καθήκοντα της διοικούσας επιτροπής ,
-Εγκρίνει την έναρξη της λειτουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ και εγκρίνει την δαπάνη που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του, ποσού 10.000,00 ευρώ.
 
-Ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00/6443 του σκέλους των εξόδων πρ/σμού οικον. έτους 2012 του Δήμου Λοκρών.
 
-Εξουσιοδοτεί τον Κο Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

-Κατά ψηφίζουν οι Κοι Δ.Σ. Γ.Ρούσσης, Γ.Νυδριώτης

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/178/2012
...................................................................................................................................................
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       Ν.Λιόλιος                    Α.Ζαΐμης                         Κ.Τσέρτος,
                                                                                                             Ι.Μπονόβας, Α.Παπακωνσταντίνου
                                                                                                                      Β.Καρατράντος, Σ.Γκριτζάπης, Γ.Βλαχάβας
                                                                                                                        Δ.Τσοχαντάρης, Γ.Δουμπιώτης, Αλ.Β.Κούρος
                                                                                                                 Μ.Περλεπές, Ι.Θεοδοσίου, Αρ.Κ.Κούρoς
                                                                                                               Κ.Πάσσας, Κ.Σούλιας, Κ.Αγγελούσης
                                                                                                          Γ.Παπαμάρκου, Ι.Παπαγεωργίου,
                                                                                                     Μ.Γεωργοπούλου Γ.Ρούσσης,
                                                                                                         Γ.Νυδριώτης
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ
 
ΑΔΑ: Β41ΣΩΛΤ-334