Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Υδρονομείς Άρδευσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Αταλάντη 11-6-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 8713
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/85/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 69Ρ1ΩΛΤ-ΜΛΑ) και την αριθ. 3934/94089/10-6-2015  εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού πέντε   (5) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – προς εξασφάλιση της διεταταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών έργων – για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΔ/ΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης

 

2

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

 

ΔΚ Αταλάντης

Από την ημερομηνία  πρόσληψης και μέχρι 25/9/2015

 

2

ΤΚ Εξάρχου

1

ΤΚ Γουλεμίου

 

 

 

 

 

 

 

      

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

                          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Δήμο Λοκρών, η

οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα ακόλουθα:                                              

1.- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

4.-Υπεύθυνη δήλωση ότι α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και β)δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λοκρών / Γραφείο Προσωπικού (Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου – Αταλάντη – Τ.Κ. 35200, τηλ: 22330-22374 & 2233350338) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ.Πάσσα Μαρία  κ.Δημητρίου Κων/νος   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Δήμου Λοκρών.- 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.ΛΙΟΛΙΟΣ